นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ในเวลาทำการ

9.00-17.00 วันจันทร์ – ศุกร์

ผ่านช่องทาง

FACEBOOK : W Work Thailand

Line @ : @wwork

โทร : 097-119-3140

นโยบายการคืนสินค้า

ภายในระยะเวลารับประกันสินค้า 7 (เจ็ด) วัน ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดแนบ

            (ก) การเปลี่ยนสินค้า  หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าไม่เป็นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ที่ได้ระบุไว้ในแอปพลิเคชั่นหรือ บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ  โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่เกิดการชำรุด เสียหาย  หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด บริษัท ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

            (ข) การคืนสินค้าในระยะเวลารับประกันสินค้า หากเกิดความเสียหายกับสินค้า อันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้งานได้บันทึกหลักฐานด้วยวิดีโอหลังในขณะที่เปิดพัสดุ ทางบริษัท ยินดีรับคืนสินค้า โดยไม่ครอบคลุมถึง ความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี ,  ผิดรุ่น , ผิดประเภทฯ

            (ค) การคืนเงิน

– เบริษัท จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ใช้แอปพลิเคชั่น ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นสั่งซื้อได้

– ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ผู้ใช้แอปพลิเคชั่นใช้ในการชำระเงิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร

กรณีผู้ใช้แอปพลิเคชั่นชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ได้รับการแจ้งจากบริษัท (หลังจากบริษัท ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)

–กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้วหรือสินค้าถูกจัดส่งแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการยกเลิกคืนเงินเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้

กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ

กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Code

กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นทุกกรณี

กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของเจ้าของบริษัท, บุคคล หรือนิติบุคคล อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

*** สินค้าที่ส่งคืนจะต้องมีอุปกรณ์ครบ 

ไม่มีตำหนิ ไม่เกิดการชำรุดหรือเสียหาย

แพคเกจอยู่ในสภาพเดิม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า